Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

godzinki-poczecieGodzinki to modlitwa liturgiczna w Kościele Katolickim o charakterze wstawienniczym. Ułożona została według godzin brewiarzowych.Wykonywana powinna być jako chóralny kanon dialogiczny, ale może być również modlitwą indywidualną, także recytowaną. Najpopularniejszą formę mają Godzinki ku czci Maryi, Matki Jezusa.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny:

Jutrznia
• Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
• Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
• Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
• A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
• Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
• I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
• Jak była na początku i zawsze i ninie,
• Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.
Hymn
• Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
• Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
• Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
• Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
• Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
• Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
• Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
• I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
• Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
• Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
• K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
• W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
• W.: Amen.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
• K.: Błogosławmy Panu,
• W.: Bogu chwała.
• P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
• W.: Amen.
________________________________________
Pryma
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
• Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
• Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
• Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
• Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
• Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
• Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
• Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
• K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
• W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Tercja
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
• Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
• Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
• Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
• Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
• Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
• Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
• Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
• Który Ciebie za matkę obierając sobie,
• Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.
• K.: Ja mieszkam na wysokościach,
• W.: I tron mój w słupie obłoku.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Seksta
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
• Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
• Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
• O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
• Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
• Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
• Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
• Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
• K.: Jak lilia między cierniem,
• W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Nona
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
• Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
• Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
• Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
• O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
• Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
• Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
• Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
• K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
• W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Nieszpory
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
• Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
• Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
• Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
• Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
• W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
• Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
• Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
• K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
• W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Kompleta
• Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
• A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
• Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn
• Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
• Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
• Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
• Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
• O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
• O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
• Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
• Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
• K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
• W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…
________________________________________
Ofiarowanie Godzinek
• Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
• Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
• Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
• A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
Antyfona
• Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
• K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
• W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
• W.: Amen.
• K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
• W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
• K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
• W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

Wg http://totustuus.net.pl/index.php/godzinki/204-godzinki-o-niepokalanym-poczciu-nmp-tekst