Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

godzinki-nieustajacaJUTRZNIA

Inwokacja

Ty , Maryjo , w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

HYMN

Witaj , Maryjo , Wielka Matko Boża ,
W królewskiej szaty przyodziana , blask
Przed wschodem słońca , Ty ludzkości zorza ,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego
Największą wszechmoc tym okazał Bóg .
Syn , ciało biorąc cudem z łona Twego ,
Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg .

Boga Rodzico, korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,
W blaski południa zamieniłaś noc .

Jak na obrazie tulisz swego Syna ,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż ,
Tak i nas , Matko , choć obciąża wina ,
Przytul do Serca i do Boga zbliż .

ANTYFONA

Święta i Niepokalana Matko , Bogarodzico,
Dziewico Maryjo , nieustannie proś za nami Jezusa ,
Syna Twego !

Wezwanie : Tyś naszą ucieczką o Pani .
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku .

Módlmy się : Panie Jezu Chryste , ty dałeś nam
Rodzicielkę swoją Maryję , której przesławny obraz
Czcią otaczamy , za Matkę nieustannie pomagać nam
Gotową . Dozwól , prosimy , abyśmy ustawicznie Jej
Macierzyńskiej pomocy wzywając , zasłużyli nieustannie
Doznawać owoców Twego Odkupienia . Który żyjesz
I królujesz na wieki wieków.
Odpowiedź : Amen
A dusze wiernych zmarłych ,
Przez Nieustającą Pomoc Twoją , o Maryjo ,
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym .
Odpowiedź : Amen .

LAUDES

Inwokacja – jak na jutrznie

Hymn

Witaj , Maryjo , z ludzi Tyś Najświętsza ,
Bez zmazy grzechu , wszelkiej cnoty wzór .
W miłości Boga Tyś najgorętsza ,
Laską Przewyższasz cały niebian chór .
Namiestnik Boga na swym rzymskim tronie
Ogłosił światu Twej świętości cud ,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie ,
W niebie królujesz , jak wciąż wierzył lud .

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg .
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus , Twe Dziecię , Zbawca nasz i Bóg .
Niewyczerpana łask i cnót skarbnico ,
Nieustającą racz nam pomoc nieść .
Bądź niewinności tarczą i strażnicą ,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść

Antyfona , Wezwania i Modlitwa – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo ,Matko wszystkich ludzi ,
Z ogromem naszych współczująca win .
Niech nasza nędza litość Twoją budzi ,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn .

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych ,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść ,
Zaznałaś na lądach starych oraz nowych ,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść .
W licznych obrazach Tyś koronowana ,
W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud .
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana ,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud .

Do serca , Matko , mieczem , przeszytego,
Przygarnij dziatki , zbaw i ratuj nas :
Wszak Matką jesteś , z polecenia Tego ,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

TRECJA
Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo , wszech łask Pośredniczko ,
Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk .
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką ,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg .

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana ,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz ,
Przez Twoje dłonie , Matko ukochana ,
Spływa balsamem w głębie naszych dusz .

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze ,
W objęciach Twoich skarb największy masz .
Ach , przychyl ku nam to Dzieciątko Boże ,
W ręku swym władzę od Jezusa masz .

Dlatego , Matko , w nędzy i niemocy
Racz duszy zawsze Pośredniczką być ,
Nieustającej udziel nam pomocy,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

SEKSTA
Inwokacja – jak na Jutrznie

Hymn

Witaj , Maryjo , Wspomożycielko ,
Coś ceną wielką mąk i Syna krwi
Stała się naszą drugą Rodzicielką
Przez miecz boleści , co w Twym sercu tkwi .

Tam u stóp krzyża , na Golgoty szczycie ,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn ,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie
Całej ludzkości , pełnej ciężkich win .

To życie łaski wlewać w życie ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym .
Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi ,
Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym .

Współodkupienie obraz Twój ogłasza ,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą .
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza ,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznie

NONA
Inwokacja – Jak na Jutrznie

Hymn

Witaj Maryjo , Tyś jest Tą Wszechmocną ,
Co prosząc Syna , zmieniasz świata los .
Kto Ciebie kocha , gardzi świata mocą ,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos .

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą ,
Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej ;
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą ,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej .

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza ,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg ;
Krew Jego święta życie nowe stwarza ,
Które nam wydarł duszy naszej wróg .

Więc uproś , Matko , grzesznym nawrócenie ,
Daj żal za grzechy , broń od wiecznych kar ,
Chwiejnych utwierdzaj , dobrym daj wzmocnienie ,
Sługom ołtarza gorliwości żar .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

NIESZPORY

Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , Miłosierna Pani ,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni .
Ból każdy , Matko , Serce Twoje rani ,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci .

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie ,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas ,
Lecz miłosierdzie , Matko , zwierzył Tobie ,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas .

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje ,
Smutek głęboki Twą okala Twarz ,
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje .
Z woli Jezusa zbawiać ludzi masz.

Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina ,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres ,
Wstaw się za nami u swego Syna ,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , naszą Tyś nadzieją ,
Z obrazu Twego spływa dziwny czar ,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar .

A twe źrenice , zasępione trwogą ,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż ,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą ,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki – Krzyż .

Twoje wejrzenie duszę nam porywa ;
Tyś Matką Boga , wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa ,
On nie odrzuci prośby Matki Swej.

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask
Nieustającej , Matko Twej Pomocy
Ufnie czekamy , Pośredniczko łask.

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutzrnię

ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

Przyjmij , o Najświętsza Panno ,
Hołd ten oraz serc ofiarę .
Swą Pomocą Nieustanną ,
Budź w nas miłość , wzmacniaj wiarę ,
Wspieraj w życiu , broń przy zgonie ,
Aż przy Twoim spoczniem tronie.

Święta Maryjo , spiesz na pomoc nieszczęśliwym ,
Podnoś przygnębionych , pocieszaj płaczących ,
Módl się za ludem , wstawiaj się za duchowieństwem .
Niech wsparcia Twego doznają wszyscy ,
którzy wzywają Twojej
Nieustającej Pomocy .

 

MODLITW RZYMSKA

(zwykle odmawia się ją wspólnie )

O Matko Nieustającej Pomocy *
Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj *
przed Twój święty obraz *
aby błagać o pomoc Twoją *
Nie liczymy na własne zasługi, *
ani na moje dobre uczynki, *
ale tylko na nieskończone zasługi
Pana Jezusa *
i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską .
Tyś patrzyła , o Matko , na rany Odkupiciela *
i na Krew Jego wylaną na Krzyżu
dla naszego zbawienia . *
Tenże Syn Twój umierając *
dał nam Ciebie za Matkę, *
Czyż więc nie będziesz dla nas ,*
jak głosi Twój słodki tytuł : *
Nieustającą Wspomożycielką ?
Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy , *
przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna , *
Przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca ,
o Wspomożycielko , *
prosimy najgoręcej ,
abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę , *
której każdy z nas tak bardzo pragnie *
i tak bardzo potrzebuje ….
( Chwila indywidualnej modlitwy w ciszy )
Ty wiesz , o Matko Przebłogosławiona , *
jak bardzo Jezus – Odkupiciel nasz , *
pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. *
Ty wiesz , że skarby te zostały złożone
w Twoje ręce, *
abyś je nam rozdzielała . *
Wyjednaj mi przeto , o najłaskawsza Matko, *
u Serca Jezusowego tę łaskę, *
o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi,*
a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie
przez całą wieczność Amen .