HOMILIA pt. „Nie lękajcie się” – wygłoszona podczas XXI Dnia Papieskiego przez ks. bp Ignacego DECA


RADIO MARYJA – 11 październik 2021

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, przyjęliśmy pierwszy pokarm na dzisiejszej Eucharystii – pokarm słowa Bożego. Autor Listu do Hebrajczyków w dziś czytanym fragmencie oznajmia: „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” (Hbr 4,12). Uwydatnia w tej wypowiedzi skuteczność słowa, pochodzącego od Boga. Najważniejszą częścią słowa Bożego jest nauka Pana Jezusa, jest Jego Ewangelia, Dobra Nowina. Odniesiemy się zatem najpierw do dzisiejszego pouczenia Pana Jezusa, by w drugiej części nawiązać do obchodzonego dzisiaj XXI Dnia Papieskiego pod hasłem „Nie lękajcie się!”

1. Przesłanie liturgii słowa XXVIII niedzieli zwykłej
Przed Jezusem stanął młodzieniec z pytaniem: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Takie pytanie młodego człowieka wskazywało, że ów chłopiec wiedział, że na ziemi nie pozostanie na zawsze, że z tego świata będzie musiał odejść. W odpowiedzi Jezus przypomniał mu sześć z dziesięciu przykazań. Gdy ten odpowiedział, że je zachowuje, Chrystus wyszedł z bardziej wymagającą propozycją: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10,21). Tej wyższej poprzeczki młodzieniec już nie pokonał. Odszedł, zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Jezus w reakcji na to, wyznał, że majętność, bogactwo tego świata utrudniają wejście do szczęśliwej wieczności.
Owo ostrzeżenie Pana Jezusa jest bardzo dziś aktualne, dziś, gdy wyznacznikiem działania dla tak wielu ludzi jest bilans zysków i strat. Jakże często dzisiaj rachunek ekonomiczny decyduje o rodzinie, o ilości dzieci, o planach na przyszłość, o moralności, o sprzedawaniu przekonań, swego sumienia za lepsze pieniądze, za lepsze stanowisko, za lepiej płatną pracę. Ludzie zamieniają się w handlarzy. Tego rodzaju postawa bardzo osłabia wiarę i niszczy miłość. Odbiera smak ludzkiemu życiu. Ile można stracić, a ile zyskać, stawiając Chrystusa w centrum, oddając się Mu bez reszty? Musimy postawić sobie pytanie, co jest pierwsze – pogoń za pieniądzem, popularnością, znaczeniem, władzą czy troska o uczciwe, Ewangelią kształtowane życie czyli troska o zbawienie wieczne, o wejście w nowy wymiar istnienia po śmierci?. Tego pytania nie wolno nam spychać na margines życia. Na to pytanie trzeba dawać sobie odpowiedź w rachunku sumienia.
Piotr zapytał Jezusa, co otrzymają ci, którzy zostawi wszystko i poszli za Nim? Jezus nie uchylił się od odpowiedzi. Zapowiedział im piękną i pewną odpłatę nie tylko w wymiarze życia wiecznego, ale także w wymiarze życia jeszcze na tej ziemi. Wniosek może być tylko jeden. Warto zawsze słuchać Pana Boga, gdy idziemy za Chrystusem niczego właściwie nie tracimy, a zyskujemy tak wiele.
Jezus oznajmił, że żyć zgodnie z przykazaniami, to owszem – fundament, ale to za mało, by poznać smak życia. Pieniądze, zysk przynoszą na początku jakąś radość, zadowolenie, ale z czasem przychodzi rozczarowanie. Żeby poznać smak życia, nie można gromadzić skarbów dla siebie, trzeba żyć dla drugich, nade wszystko trzeba się dzielić z ubogimi. „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie” (Mk 10,21).
Taka postawa urasta do miana prawdziwej mądrości, a dziś w pierwszym czytaniu jest taka piękna jej pochwała.: Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący (Mdr 7,7-10. 15-16).

2. Przesłanie hasła XXI Dnia Papieskiego – „Nie lękajcie się!”
Non abiate paura – „Nie lękajcie się! ; „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Jest to chyba najbardziej znana w świecie wypowiedź Jana Pawła II . Pochodzi ona z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. Była to homilia programowa na cały, długi pontyfikat Papieża Polaka.
„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi”, to słynne zdanie papież wypowiedział w drugiej części swojej homilii. W pierwszej części podkreślił swoją łączność ze św. Piotrem, pierwszym biskupem Rzymu i pierwszym papieżem. Nawiązał w tej pierwszej części do słów św. Piotra wypowiedzianych pod adresem Chrystusa: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Zadaniem każdego papieża jest ponawianie i potwierdzanie tego Piotrowego wyznania. Wiemy jak wspaniale to czynił św. Jan Paweł II.
Papież dalej mówił: „Bracia i Siostry, nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju”.
Wiemy, że wielu stało się głuchych na to wołanie Jana Pawła II. Europę niszczą dzisiaj ideologie. Osłabiają one naukę, kulturę moralność, religię chrześcijańską, także politykę, edukację, sądownictwo, a nawet gospodarkę. Chrystus powinien wrócić do ludzkich serc i być obecnym we wszystkich działach kultury. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej prosimy naszych nauczycieli i pedagogów, aby tworzyli pozytywny klimat dla szkolnej katechezy, aby szkoła nie tylko była miejscem przekazywania wiadomości, zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także, aby była szkołą wychowania wedle sprawdzonych, chrześcijańskich wartości. Najwyższy czas, żeby odideologizować szkolnictwo, edukację, naukę i kulturę. Szkoła jako instytucja edukacyjna powinna czynić dzieci i młodzież mądrzejszą i lepszą.
Żeby te cele osiągać jest potrzebne nasze otwarcie się na Chrystusa, jest potrzebne otwarcie Mu drzwi do naszych serc, do rodzin, do instytucji życia publicznego. Możemy się zastanawiać, jakie są przyczyny tego, że drzwi przed Chrystusem są dziś zamykane, a ludzie i całe społeczności odwracają się od Kościoła i Ewangelii. Nierzadko przyczyną takich postaw jest widzenie, a często także bolesne doświadczenie grzechu i zła w Kościele. Niewątpliwie, mamy również do czynienia z nierzetelnym i karykaturalnym przedstawianiem chrześcijan w mass-mediach i kulturze popularnej. Dobro jest przemilczane i pomniejszane, upadki, słabości i grzechy są eksponowane jako jedyna prawda o Kościele. Konsumpcyjna, relatywistyczna i pragmatyczna kultura zwalnia ludzi ze stawiania sobie wysokich wymagań moralnych. Te postawy wymagają zmiany. Hasło: „Czas na dobre zmiany!” jest jak najbardziej aktualne.

3. Idea Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Przypomnijmy, że Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Zdaniem inicjatorów powstania organizacji była to „odpowiedź Kościoła w Polsce na słowa Ojca św. Jana Pawła II skierowane do swoich rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki w roku 1999. Docelowo fundacja miała być wyrazem wdzięczności dla Papieża za jego posługę na rzeczy Kościoła i Ojczyny.
Podstawowym i najważniejszym celem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest wspieranie niezamożnej, zdolnej młodzieży z małych miast i miejscowości poprzez prowadzenie programu stypendialnego. Obecnie takiego wsparcia Fundacja udziela blisko 2300 stypendystom z całej Polski. Stypendia otrzymują dawniej gimnazjaliści w minionych latach), licealiści, a także jako kontynuację programu – studenci. Stypendia umożliwiają rozwijanie talentów, pasji, zakup materiałów edukacyjnych. Dla wielu są szansą na kontynuowanie drogi edukacyjnej.
Ważnym statutowym celem działalności Fundacji jest również propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz i upamiętnianie jego pontyfikatu, a także wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Poinformuję jeszcze, że w ubiegłym roku szkolnym w naszej diecezji świdnickiej korzystało ze stypendiów 37 młodych ludzi – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Obecnie mamy w diecezji 14 placówek oświatowych noszących imię św. Jana Pawła II ( 2 przedszkola, 9 szkół podstawowych, 1 zespół szkół oraz 2 szkoły średnie).

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, mając świadomość jak ważny i aktualny jest apel św. Jana Pawła II, , abyśmy otwarli drzwi Chrystusowi, módlmy się, aby Polska , Europa i świat nie lękały się przyjąć Chrystusa w życie osobiste i publiczne. To daje nam gwarancję ulepszania świata i osiągnięcie szczęścia wiecznego. Amen.

ks. bp. Ignacy Dec, biskup-senior diecezji świdnickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *